Trang nhất » Thống kê tổng hợp » Thống kê giáo viên

Thống kê giáo viên đầu năm 2014-2015

Thứ ba - 17/03/2015 06:00 - Tác giả bài viết: Phòng GD Tuần Giáo - Đã xem: 667

(tuangiao.edu.vn) -
4. Thông tin về nhân sự MN                    
                     
Nhân sự Tổng số Trong đó nữ Chia theo chế độ lao động Trong tổng số
Biên chế Hợp đồng Thỉnh giảng Dân tộc Nữ dân tộc
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 621 549 585 518 36 31     416 352
* Số Đảng viên 127 112 124 110 3 2     55 41
Chia ra: - Đảng viên là giáo viên 35 35 35 35         17 17
 - Đảng viên là cán bộ quản lý 71 71 71 71         21 21
 - Đảng viên là nhân viên 21 6 18 4 3 2     17 3
4.1 Giáo viên 392 387 391 386 1 1     282 276
4.1.1 Giáo viên Nhà trẻ
Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo 60 60 60 60         37 37
 Chia ra:  - Trên chuẩn 40 40 40 40         22 22
               - Đạt chuẩn 20 20 20 20         15 15
               - Chưa đạt chuẩn                    
   Tham gia bồi dưỡng thường xuyên 40 40 40 40         23 23
Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo 60 60 60 60         37 37
Chia ra: - Cấp tốc                    
 - Sơ cấp                    
 - Trung cấp 19 19 19 19         14 14
 - Cao đẳng 19 19 19 19         9 9
 - Đại học 22 22 22 22         14 14
 - Thạc sĩ                    
 - Tiến sĩ                    
 - TS khoa học                    
 - Khác                    
Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 60 60 60 60         37 37
Chia ra: - Dưới 31 40 40 40 40         34 34
 - Từ 31- 35 7 7 7 7         2 2
 - Từ 36- 40                    
 - Từ 41- 45 2 2 2 2            
 - Từ 46- 50 8 8 8 8         1 1
 - Từ 51- 55 3 3 3 3            
 - Từ 56- 60                    
 - Trên 60                    
4.1.2 Giáo viên Mẫu giáo
Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo 332 327 331 326 1 1     245 239
 Chia ra:  - Trên chuẩn 250 247 249 246 1 1     171 167
               - Đạt chuẩn 82 80 82 80         74 72
               - Chưa đạt chuẩn                    
   Tham gia bồi dưỡng thường xuyên 174 172 174 172         124 121
Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo 332 327 331 326 1 1     245 239
Chia ra: - Cấp tốc                    
 - Sơ cấp                    
 - Trung cấp 82 80 82 80         74 72
 - Cao đẳng 73 72 73 72         53 52
 - Đại học 177 175 176 174 1 1     118 115
 - Thạc sĩ                    
 - Tiến sĩ                    
 - TS khoa học                    
 - Khác                    
Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 332 327 331 326 1 1     245 239
Chia ra: - Dưới 31 260 255 259 254 1 1     218 212
 - Từ 31- 35 48 48 48 48         22 22
 - Từ 36- 40 1 1 1 1            
 - Từ 41- 45 7 7 7 7         2 2
 - Từ 46- 50 7 7 7 7            
 - Từ 51- 55 9 9 9 9         3 3
 - Từ 56- 60                    
 - Trên 60                    
4.2 Cán bộ quản lý
Tổng số 77 77 77 77         23 23
Chia ra: - Hiệu trưởng 26 26 26 26         3 3
 - Phó hiệu trưởng 51 51 51 51         20 20
Trình độ đào tạo Hiệu trưởng 26 26 26 26         3 3
Chia ra: - Cấp tốc                    
 - Sơ cấp                    
 - Trung cấp                    
 - Cao đẳng                    
 - Đại học 26 26 26 26         3 3
 - Thạc sĩ                    
 - Tiến sĩ                    
 - TS khoa học                    
 - Khác                    
Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng 51 51 51 51         20 20
Chia ra: - Cấp tốc                    
 - Sơ cấp                    
 - Trung cấp                    
 - Cao đẳng 3 3 3 3         2 2
 - Đại học 48 48 48 48         18 18
 - Thạc sĩ                    
 - Tiến sĩ                    
 - TS khoa học                    
 - Khác                    
4.3. Nhân viên
Tổng số 152 85 117 55 35 30     111 53
Chia ra - Văn phòng (*) 62 23 60 21 2 2     46 12
Trong đó: + Nhân viên kế toán 24 11 23 10 1 1     13 3
             + Nhân viên y tế 26 7 25 6 1 1     21 5
 - Thư viện                    
 - Thiết bị                    
 - Phục vụ 34 33 34 33         17 16
 - Bảo vệ 26 1 23 1 3       21  
 - Nhân viên khác 30 28     30 28     27 25
(*) Bao gồm văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế                    

4. Thông tin về nhân sự TH                    
Nhân sự Tổng số Trong đó nữ Chia theo chế độ lao động Trong tổng số
Biên chế Hợp đồng Thỉnh giảng Dân tộc Nữ dân tộc
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 915 495 894 486 21 9     493 173
* Số Đảng viên 299 151 299 151         127 29
Chia ra: - Đảng viên là giáo viên 211 101 211 101         100 21
 - Đảng viên là cán bộ quản lý 65 41 65 41         15 6
 - Đảng viên là nhân viên 23 9 23 9         12 2
4.1 Giáo viên
Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo 697 381 683 372 14 9     375 131
Chia ra: - Trên chuẩn 480 278 468 270 12 8     242 90
 - Đạt chuẩn 212 101 210 100 2 1     130 40
 - Chưa đạt chuẩn 5 2 5 2         3 1
Tham gia bồi dưỡng thường xuyên 696 360 682 351 14 9     290 106
Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo 697 381 683 372 14 9     375 131
Chia ra: - Cấp tốc     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sơ cấp     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Trung cấp 146 76 145 76 1 0 0 0 70 22
 - Cao đẳng 320 173 309 165 11 8 0 0 195 69
 - Đại học 231 132 229 131 2 1 0 0 110 40
 - Thạc sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Tiến sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - TS khoa học     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Khác     0 0 0 0 0 0 0 0
Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 697 381 683 372 14 9     375 131
Chia ra: - Dưới 31 244 140 230 131 14 9 0 0 173 92
 - Từ 31- 35 122 52 122 52 0 0 0 0 72 15
 - Từ 36- 40 117 58 117 58 0 0 0 0 61 11
 - Từ 41- 45 75 50 75 50 0 0 0 0 25 7
 - Từ 46- 50 79 53 79 53 0 0 0 0 24 5
 - Từ 51- 55 50 27 50 27 0 0 0 0 14 1
 - Từ 56- 60 10 1 10 1 0 0 0 0 6 0
 - Trên 60     0 0 0 0 0 0 0 0
Số giáo viên theo môn dạy 697 381 683 372 14 9     375 131
Chia ra: - Thể dục 29 4 27 3 2 1     13 1
 - Âm nhạc 21 13 21 13         4 3
 - Mỹ thuật 17 12 17 12         2 1
 - Tin học 12 5 10 4 2 1     5 1
 - Tiếng dân tộc 7   7           7  
 - Tiếng Anh 21 17 19 15 2 2     13 10
 - Tiếng Pháp                    
 - Tiếng Trung                    
 - Tiếng Nga                    
 - Ngoại ngữ khác                    
 - Còn lại 590 330 582 325 8 5     331 115
4.2 Số giáo viên  chuyên trách đội 10 5 10 5         4  
Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo 10 5 10 5         4  
Chia ra: - Trên chuẩn 8 3 8 3         4  
 - Đạt chuẩn 1 1 1 1            
 - Chưa đạt chuẩn 1 1 1 1            
Tham gia bồi dưỡng thường xuyên 6 5 6 5         1  
Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo 10 5 10 5         4  
Chia ra: - Cấp tốc     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sơ cấp 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 - Trung cấp 3   3 0 0 0 0 0 3 0
 - Cao đẳng     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Đại học 6 4 6 4 0 0 0 0 1 0
 - Thạc sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Tiến sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - TS khoa học     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Khác     0 0 0 0 0 0 0 0
Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 10 5 10 5         4  
Chia ra: - Dưới 31 4 2 4 2 0 0 0 0 2 0
 - Từ 31- 35 3 1 3 1 0 0 0 0 2 0
 - Từ 36- 40     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Từ 41- 45 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
 - Từ 46- 50     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Từ 51- 55     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Từ 56- 60     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Trên 60     0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Cán bộ quản lý
Tổng số 73 47 73 47         17 6
Chia ra: - Hiệu trưởng 28 15 28 15         4 1
 - Phó hiệu trưởng 45 32 45 32         13 5
Trình độ đào tạo Hiệu trưởng 28 15 28 15         4 1
Chia ra: - Cấp tốc     0 0 0 0     0 0
 - Sơ cấp     0 0 0 0     0 0
 - Trung cấp 2   2 0 0 0     0 0
 - Cao đẳng 5 4 5 4 0 0     0 0
 - Đại học 21 11 21 11 0 0     4 1
 - Thạc sĩ     0 0 0 0     0 0
 - Tiến sĩ     0 0 0 0     0 0
 - TS khoa học     0 0 0 0     0 0
 - Khác     0 0 0 0     0 0
Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng 45 32 45 32         13 5
Chia ra: - Cấp tốc     0 0 0 0     0 0
 - Sơ cấp     0 0 0 0     0 0
 - Trung cấp 1 1 1 1 0 0     0 0
 - Cao đẳng 11 8 11 8 0 0     4 1
 - Đại học 33 23 33 23 0 0     9 4
 - Thạc sĩ     0 0 0 0     0 0
 - Tiến sĩ     0 0 0 0     0 0
 - TS khoa học     0 0 0 0     0 0
 - Khác     0 0 0 0     0 0
4.4 Nhân viên
Tổng số 135 62 128 62 7       97 36
Chia ra: - Văn phòng (*) 55 33 55 33         35 18
Trong đó: + Nhân viên kế toán 28 13 28 13         12 2
             + Nhân viên y tế 27 19 27 19         23 16
 - Thư viện 28 13 28 13         22 9
 - Thiết bị 9 7 9 7         7 5
 - Bảo vệ 30   24   6       27  
 - Nhân viên khác 13 9 12 9 1       6 4
(*) Bao gồm văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế                    

4. Thông tin về nhân sự THCS                    
Nhân sự Tổng số Trong đó nữ Chia theo chế độ lao động Trong tổng số
Biên chế Hợp đồng Thỉnh giảng Dân tộc Nữ dân tộc
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 523 281 514 276 9 5     171 69
* Số Đảng viên 210 106 210 106         52 20
Chia ra: - Đảng viên là giáo viên 163 84 163 84         46 17
 - Đảng viên là cán bộ quản lý 39 17 39 17         2  
 - Đảng viên là nhân viên 8 5 8 5         4 3
4.1. Giáo viên                    
Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo  396 219 389 215 7 4     116 46
 Chia ra: - Trên chuẩn 300 172 296 170 4 2     76 30
  - Đạt chuẩn 93 45 90 43 3 2     40 16
  - Chưa đạt chuẩn 3 2 3 2            
 Tham gia bồi dưỡng thường xuyên 356 196 351 194 5 2     107 42
Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo 396 219 389 215 7 4     116 46
Chia ra: - Cấp tốc     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sơ cấp     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Trung cấp 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0
 - Cao đẳng 80 36 77 34 3 2 0 0 38 14
 - Đại học 312 181 308 179 4 2 0 0 78 32
 - Thạc sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Tiến sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - TS khoa học     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Khác     0 0 0 0 0 0 0 0
Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 396 219 389 215 7 4     116 46
Chia ra: - Dưới 31 138 69 131 65 7 4 0 0 63 26
 - Từ 31- 35 157 93 157 93 0 0 0 0 41 13
 - Từ 36- 40 56 26 56 26 0 0 0 0 7 4
 - Từ 41- 45 16 10 16 10 0 0 0 0 2 2
 - Từ 46- 50 17 14 17 14 0 0 0 0 2 1
 - Từ 51- 55 11 7 11 7 0 0 0 0 1 0
 - Từ 56- 60 1   1 0 0 0 0 0 0 0
 - Trên 60     0 0 0 0 0 0 0 0
Số giáo viên theo môn dạy 396 219 389 215 7 4     116 46
Chia ra: - Thể dục 32 3 30 3 2       19 3
 - Âm nhạc 13 8 12 7 1 1     1 1
 - Mỹ thuật 9 3 9 3            
 - Tin học 12 7 12 7            
 - Tiếng dân tộc                    
 - Tiếng Anh 40 26 37 24 3 2     7 3
 - Tiếng Pháp                     
 - Tiếng Trung                    
 - Tiếng Nga                    
 - Ngoại ngữ khác                    
 - Ngữ Văn  70 51 70 51         23 15
 - Lịch sử 30 17 30 17         8 4
 - Địa lý 23 11 23 11         11 4
 - Toán học 68 40 67 39 1 1     20 8
 - Vật lý 31 10 31 10         7 1
 - Hóa học 23 14 23 14         9 4
 - Sinh học 31 22 31 22         7 2
 - GD công dân 6 3 6 3         4 1
 - Kỹ thuật CN 1   1              
 - Kỹ thuật NN                    
 - Công nghệ 7 4 7 4            
 - Môn học khác                    
4.2 Số giáo viên chuyên trách Đoàn/Đội 4 3 4 3            
Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo  4 3 4 3            
 Chia ra: - Trên chuẩn 3 2 3 2            
  - Đạt chuẩn                    
  - Chưa đạt chuẩn 1 1 1 1            
 Tham gia bồi dưỡng thường xuyên 2 2 2 2            
Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo 4 3 4 3            
Chia ra: - Cấp tốc     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Sơ cấp     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Trung cấp 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 - Cao đẳng     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Đại học 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
 - Thạc sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Tiến sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - TS khoa học     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Khác     0 0 0 0 0 0 0 0
Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 4 3 4 3            
Chia ra: - Dưới 31 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 - Từ 31- 35 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
 - Từ 36- 40     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Từ 41- 45     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Từ 46- 50     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Từ 51- 55     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Từ 56- 60     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Trên 60     0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Cán bộ quản lý                    
Tổng số 39 17 39 17         2  
Chia ra: - Hiệu trưởng 16 5 16 5         1  
 - Phó hiệu trưởng 23 12 23 12         1  
Trình độ đào tạo Hiệu trưởng 16 5 16 5         1  
Chia ra: - Cấp tốc                    
 - Sơ cấp     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Trung cấp 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 - Cao đẳng 1   1 0 0 0 0 0 0 0
 - Đại học 14 4 14 4 0 0 0 0 1 0
 - Thạc sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Tiến sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - TS khoa học     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Khác     0 0 0 0 0 0 0 0
Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng 23 12 23 12         1  
Chia ra: - Cấp tốc                    
 - Sơ cấp     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Trung cấp 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 - Cao đẳng     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Đại học 22 11 22 11 0 0 0 0 1 0
 - Thạc sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Tiến sĩ     0 0 0 0 0 0 0 0
 - TS khoa học     0 0 0 0 0 0 0 0
 - Khác     0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Nhân viên
Tổng số 84 42 82 41 2 1     53 23
Chia ra: - Văn phòng (*) 35 22 35 22         20 10
Trong đó: + Nhân viên kế toán 16 9 16 9         6 3
 + Nhân viên y tế 16 8 16 8         11 4
 - Thư viện 12 7 12 7         9 6
 - Thiết bị 10 5 9 4 1 1     6 2
 - Bảo vệ 16   15   1       12  
 - Nhân viên khác 11 8 11 8         6 5

Tác giả bài viết: Nguyễn Quyết Thắng

  • Gửi bài viết cho bạn bè:
  • In bài viết:
  • Lưu bài viết này:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
__XTemplate fatal error: file [themes/shopbaochi_1/layout//footer1.tpl] does not exist__